Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

 

NYEREMÉNYJÁTÉK

Játssz velünk és Tiéd lehet Beta-Mix utalványaink egyike!

Három utalványt sorsolunk ki a résztvevők között, amelynek az egyik szerencsés nyertese te is lehetsz!

1. hely: 100.000 forint értékű utalványt nyer

2. hely: 50.000 forint értékű utalványt nyer

3. hely: 30.000 forint értékű utalványt nyer

Nem kell mást tenned, csak küldj hozzászólásban 1 képet, amin épp egy általad fogott legnagyobb hallal szerepelsz. Írd meg azt is, hogy hol és mikor történt a fogás.

A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

A játék időtartama: 2022.05.05-2022.05.19.

Eredményhirdetés: 2022.05.20.

Játékra fel!

 

 

A játék részleteit és a szabályzatot itt találod: 
https://docs.google.com/document/d/1l2p5BIw1noAbpFDdc295h3UkKSa_Whrx_IKFNKlAr1k/edit#heading=h.gjdgxs

 

 

A Max-Mix Trade Bt. Facebook nyereményjáték 2022.05.05 - 2022.05.19 hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

1. A nyereményjáték szervezője

A Max-Mix Trade Bt. facebook nyereményjáték 2022.05.05 - 2022.05.19.” (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Max-Mix Trade Bt. (székhely: 4244 Újfehértó, Rezeda út 10..; cégjegyzékszám: 15-06-088961; adószám: 21095616-2-15), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő végzi. A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

A Szervező egyben a játék lebonyolítója is.  

A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt

· 4.1. pontban leírtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profil nevét és profilképét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profilképét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

 

 

3. A Játék időtartama:

A játék 2022. május 5. - 2022. május 19. napjáig tart.

 

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez keresse fel a Beta Mix Facebook oldalát (https://www.facebook.com/betamixjakab), majd ott a játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. 

A feladat, hogy a Játékosnak kommentben el kell küldeni egy képet egy általa fogott legnagyobb halról, amelyen ő is szerepel, valamint leírja, hogy hol és mikor történt a fogás. A komment egy Játékos általi többszöri beküldése vagy több válasz megküldése a Játékos nyerési esélyét nem növeli. 

A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki, akinek a nyereménye:

  • 1. hely: 100.000 forintos ajándékutalvány, amit a beta-mix.com webáruházban vásárolhat le a nyertes.

 
  • 2. hely: 50.000 forintos ajándékutalvány, amit a beta-mix.com webáruházban vásárolhat le a nyertes.
     

  • 3. hely: 30.000 forintos ajándékutalvány, amit a beta-mix.com webáruházban vásárolhat le a nyertes.

A Játékban kommentet leadni az első poszt publikálásának pillanatától a játékidő végéig lehet.

A poszt publikálásának időpontja: 2022. május 5.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött Pályázat tartalmát nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját, illetve a Pályázat tartalmát felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A Játékos által feltöltött Pályázatért, valamint annak a Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött Pályázat, mint szerzői mű tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel vagy a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, játékos köteles a Szervezőt, illetve a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Játék lezárását követően 3 (három) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolító a beküldött érvényes Pályázatok közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol. A sorsolás időpontja: 2022. május 20. A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), a nyertesek kisorsolását követően – a sorsolást követő 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles facebook üzenetben, a Beta Mix facebook oldalán (https://www.facebook.com/betamixjakab) messenger üzenetben visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által, a Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesítik a játékfelhívást tartalmazó kommentben (eredményhirdetés), a kiválasztást követően legkésőbb – 2022. május 31. napján– majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, a  címre visszajelezni a Lebonyolító részére.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel messenger üzenetben, vagy a  jakabimax@gmail.com  címre írt e-mail válasz üzenetében egyeztetjük. A nyereményt a Szervező a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott kézbesítési címére kézbesíti. Szervező a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyeremény kézbesítettnek minősül, ha az elektronikus e-mail-en olyan igazolás érkezik vissza Lebonyolító felé, amelynek értelmében a nyertes által megadott címre a nyereményt tartalmazó csomag megérkezett.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Lebonyolítót, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. A Nyeremény

6. A nyertes az alábbi nyereményt kapja meg:

  • 1. hely: 100.000 forintos ajándékutalvány, amit a beta-mix.com webáruházban vásárolhat le a nyertes.

 
  • 2. hely: 50.000 forintos ajándékutalvány, amit a beta-mix.com webáruházban vásárolhat le a nyertes.
     

  • 3. hely: 30.000 forintos ajándékutalvány, amit a beta-mix.com webáruházban vásárolhat le a nyertes.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

7. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságokért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteni. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárják a felelősségét a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Max Mix Trade Bt. (székhely: 4244 Újfehértó, Rezeda út 10..; cégjegyzékszám: 15-06-088961; adószám: 21095616-2-15) Tel.: +36/30-9577-228), által szervezett Facebook nyereményjáték 2022.05.05 - 2022.05.19. (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért a Max Mix Trade Bt. (székhely: 4244 Újfehértó, Rezeda út 10..; cégjegyzékszám: 15-06-088961; adószám: 21095616-2-15) Tel.: +36/30-9577-228), felel (mint „Adatfeldolgozó”).

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Minden Játékos esetében:

· Játékos (érintett) Facebook profil neve,

· Játékos Facebook profilkép

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is.

Az érintett hozzájárulása a komment elhelyezésével lép érvénybe.

Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a komment törlésével. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Facebook név és Facebook profilkép adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertes azonosítása).

A nyeremények nyertesek által történő átvételéig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).

Nyertes Játékosok esetében:

· Teljes név

· Születési dátum

· E-mail cím

· Telefonszám

· Kézbesítési cím

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése).

3. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: cím: 4244 Újfehértó, Rezeda út 10., címen, vagy a jakabimax@gmail.com  e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

4. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a jakabimax@gmail.com  e-mail címre, vagy a cím: 4244 Újfehértó, Rezeda út 10., címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1/39-11-400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

· bíróságnál.

6. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest, 2022. május 5.

Tartalomhoz tartozó címkék: nyereményjáték